Sekretesspolicy

nos - Sekretesspolicy

1. Syfte

FGM Dental Groups integritetspolicy (”Policy”) skapades för att visa vårt engagemang för att skydda integriteten och skyddet av användarnas personuppgifter (”Användare”), samt för att förtydliga hur vi behandlar deras personuppgifter. Denna policy gäller för FGM Dental Groups institutionella webbplats.

Läs denna policy noggrant och, om du fortfarande har frågor, kontakta oss gärna via de servicekanaler som finns i slutet av dokumentet.

2. Omfattning

Detta dokument är tillämpligt på FGM Dental Groups institutionella webbplats.

3. Referenser

Lag 13.709/2018 – Allmän dataskyddslag.

4. Definitioner

 • Behandlingsombud:  den registeransvarige och operatören;
 • Personuppgiftsansvarig:  fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som är ansvarig för beslut om behandling av personuppgifter;
 • Cookies:  små filer som skickas av FGM Dental Groups webbplatser, sparade på användarens enheter och som lagrar preferenser och lite annan information, för att anpassa navigeringen på webbplatsen enligt användarens profil;
 • Personuppgifter:  all information som hänvisar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till exempel: namn, adress, CPF, e-post, telefon, IP-adress, etc.;
 • Känsliga personuppgifter:  är personuppgifter som handlar om ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, politisk åsikt, medlemskap i fackförening eller organisation av religiös, filosofisk eller politisk karaktär, data som avser hälsa eller sexualliv, genetiska eller biometriska uppgifter, när de är kopplade till en fysisk person;
 • Ansvarig för behandling av personuppgifter:  person utsedd att fungera som en kommunikationskanal mellan FGM Dental Group, Användare och National Data Protection Authority (”ANPD”);
 • Tillämplig lagstiftning:  all lagstiftning som talar om integritet och skydd av personuppgifter, särskilt lag nr 13.709/2018, allmän lag för skydd av personuppgifter (LGPD);
 • Vår miljö:  anger den elektroniska adressen https://fgmdentalgroup.com/;
 • Operatör:  fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige;
 • Innehavare av personuppgifter/användare:  är den fysiska person som personuppgifterna hänvisar till, när de interagerar med FGM Dental Group i situationer där de tillhandahåller sina personuppgifter; 
 • Behandling:  varje operation som utförs med personuppgifter, såsom de som hänvisar till insamling, produktion, mottagning, klassificering, användning, åtkomst, reproduktion, överföring, distribution, bearbetning, arkivering, lagring, eliminering, utvärdering eller kontroll av information, modifiering, kommunikation, överföring, spridning eller extraktion;
 • Internationell dataöverföring:  överföring av personuppgifter till ett främmande land eller internationell organisation där landet är medlem;
 • Delad användning av data:  kommunikation, spridning, internationell överföring, sammankoppling av personuppgifter eller delad behandling av persondatabaser av offentliga organ och enheter i enlighet med deras juridiska kompetens, eller mellan dessa och privata enheter, ömsesidigt, med särskilt tillstånd, till en eller fler behandlingsmetoder som tillåts av dessa offentliga enheter eller mellan privata enheter.

5. Ansvar

Inte tillämpbar.

6. Insamling och användning av personuppgifter

FGM Dental Group behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna erbjuda de tjänster som finns tillgängliga i Nosso Ambiente, samt för att uppfylla lagkrav. Om användaren väljer att inte tillhandahålla några av dessa personuppgifter, kommer vissa funktioner eller tjänster inte att vara tillgängliga.

Vi kan samla in personuppgifter direkt från användaren, genom att fylla i formulär eller när användaren interagerar med vår miljö:

Coleta e uso de dados e1681496211817 - Sekretesspolicy

7. Uppdatering och sanningsenlighet av personuppgifter

Användaren är ensam ansvarig för riktigheten, sanningshalten eller uppdateringen av de personuppgifter som han tillhandahåller oss. Vi är inte skyldiga att behandla personuppgifter om vi tror att behandlingen kan tillskriva oss en överträdelse av någon tillämplig lag, eller om användaren använder vår miljö för några olagliga eller olagliga ändamål.

8. Databas

Databasen som bildas genom insamling av personuppgifter är vår egendom och är under vårt ansvar, och dess användning, åtkomst och delning, när så är nödvändigt, kommer att ske inom gränserna och syftena för verksamheten som beskrivs i denna policy.

9. Sociala nätverk

FGM Dental Group har sidor på sociala nätverk som Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp och YouTube för att marknadsföra företaget, dess produkter och för att interagera med användaren. Sådana sociala nätverk har sina egna sekretesspolicyer. Således är det upp till användaren att konsultera dessa dokument på webbplatsen för vart och ett av dessa sociala nätverk.

FGM Dental Group ansvarar inte för tredje parts sekretesspolicyer eller för innehållet på webbplatser eller tjänster som är länkade till andra miljöer än FGM Dental Groups.

10. Tredjepartslänkar

Vår miljö kan leda dig till tredjepartswebbplatser, för att behandla jobbansökningar eller komma åt sociala medieplattformar, till exempel. Sådana webbplatser har sina egna sekretesspolicyer. Det är således upp till Användaren att konsultera dessa dokument på varje webbplats.

FGM Dental Group ansvarar inte för tredje parts sekretesspolicyer eller för innehållet på webbplatser eller tjänster som är länkade till andra miljöer än FGM Dental Groups.

11. Hur vi använder cookies

Cookies är små digitala filer i textformat som lagras på din enhet (dator, smartphone, surfplatta, etc.) av din webbläsare och som lagrar information relaterad till dina preferenser, såsom önskat språk, plats, återkommande sessioner och annat variabler för att göra din upplevelse mycket mer effektiv.

Cookies tjänar till att förbättra din upplevelse, både vad gäller prestanda och användbarhet, eftersom innehållet som görs tillgängligt kommer att riktas mot dina behov och förväntningar.

De kan också användas för att göra anonym och aggregerad statistik som gör att vi kan förstå hur användaren använder webbplatsen, samt för att förbättra dess strukturer och innehåll. Eftersom detta är anonym statistik är det inte möjligt att identifiera dig personligen genom dessa uppgifter.

Cookies kan klassificeras i:

 • Nödvändiga cookies:  tillåter navigering och användning av applikationer, samt tillgång till säkra delar av webbplatsen. Utan dessa cookies kommer webbplatsen inte att fungera korrekt;
 • Analytiska cookies:  samla in anonym statistisk data för att analysera användningen av webbplatsen och dess respektive prestanda;
 • Funktionscookies:  används för att säkerställa tillgängligheten av ytterligare funktioner på webbplatsen eller för att spara inställningarna som definierats av användaren när han surfar på internet, närhelst man använder samma enhet;
 • Annonscookies:  rikta reklam baserat på användarens intressen, hjälpa till att mäta framgången för applikationer och effektiviteten av reklam från partners; Det är
 • Prestandacookies:  samla in information om hur användaren använder webbplatsen.

När det gäller livslängden  kan cookies  vara:

 • Sessionscookies:  används när användaren surfar på webbplatsen och raderas permanent när webbläsaren stängs; Det är
 • Beständiga cookies:  används under Användarens navigering på webbplatsen, men förblir sparade på deras enhet efter att webbläsaren stängts. Dessa cookies kan ha en specifik livslängd, det vill säga efter ett visst antal dagar kommer de att raderas automatiskt, eller på obestämd tid, i vilket fall användaren måste ta bort cookies från sin enhet.
 

De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies, men du kan ändra inställningarna för att blockera användningen av cookies. Webbläsare som har anonym surfning samlar endast in absolut nödvändiga och funktionella cookies.

I vår miljö använder vi följande cookies:

Cookies 2 e1681496747822 - Sekretesspolicy

12. Delning av personuppgifter

Personuppgifter och aktivitetsloggar kan delas:

 • Internt, med våra affärsområden;
 • Med tredje part, för rekrytering och urval och utfärdande av dubbletter, till exempel;
 • Med behöriga rättsliga, administrativa eller statliga myndigheter, närhelst det finns ett juridiskt beslut, begäran, rekvisition eller domstolsbeslut att göra det; Det är
 • Automatiskt, vid företagsrörelser, såsom fusion, förvärv och bolagisering av FGM Dental Group.

Såvida inte FGM Dental Group får ett juridiskt eller rättsligt beslut, kommer personuppgifter aldrig att överföras till tredje part eller användas för andra ändamål än de för vilka de samlades in och informerades i denna policy.

Om användaren har några frågor om vem deras personuppgifter delas med kan de kontakta dem via de tjänstekanaler som tillhandahålls i denna policy.

Om användaren har några frågor om vem deras personuppgifter delas med kan de kontakta dem via de tjänstekanaler som tillhandahålls i denna policy.

13. Lagring av personuppgifter

lagringsplats

De insamlade personuppgifterna och aktivitetsposterna lagras i en säker och kontrollerad miljö och kan finnas på våra servrar i Brasilien, såväl som i en miljö som använder resurser eller servrar i molnet (cloud computing), vilket kan kräva överföring och/ eller eller behandla dina personuppgifter utanför Brasilien.

Dessa överföringar involverar endast företag som visar efterlevnad av tillämpliga lagar och upprätthåller en efterlevnadsnivå som liknar eller är strängare än den som föreskrivs i brasiliansk lag.

lagringstid

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller för att följa eventuella lagar, regler eller rättigheter. För att göra detta har vi en policy för informationslagring och säker kassering.

Kassering av personuppgifter

Vid slutet av underhållsperioden kommer personuppgifter att raderas med hjälp av metoder för säker avyttring eller användas i anonymiserad form för statistiska ändamål.

14. Användarrättigheter

Personuppgifterna tillhör användaren och den tillämpliga lagstiftningen garanterar en rad rättigheter, som kan utövas av användaren genom en begäran via tjänstekanalen som finns tillgänglig i slutet av denna policy.

Rättigheter

 • Bekräftelse och åtkomst:  Användaren kan begära bekräftelse på förekomsten av Behandling och tillgång till hans Personuppgifter, inklusive genom att begära kopior av register som vi har om honom;
 • Rättelse:  Användaren kan begära rättelse av sina personuppgifter som är ofullständiga, felaktiga eller inaktuella, för att bevisa felaktigheten;
 • Anonymisering, blockering eller radering:  Användaren kan begära anonymisering, blockering eller radering av personuppgifter;
 • Dela information:  Användaren kan begära information om tredje parter som de delar personuppgifter med, vilket begränsar detta avslöjande till information som inte kränker vår immateriella egendom eller affärshemlighet;
 • Återkallande av samtycke:  i tillämpliga fall kan Användaren välja att återkalla samtycket som ges för ett specifikt ändamål. Denna återkallelse kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som tidigare utförts. Om användaren drar tillbaka sitt samtycke för grundläggande ändamål för vår miljös regelbundna funktion, kan de bli otillgängliga;
 • Motstånd:  Användaren kan invända mot behandlingen av personuppgifter, om han/hon förstår att behandlingen är olaglig;
 • Radering:  Användaren kan begära radering av sina personuppgifter, förutsatt att de behandlas med samtycke;
 • Portabilitet:  Användaren kan begära, inom gränserna för tillämplig lag, portabilitet av sina personuppgifter till en annan tjänste- och produktleverantör;
 • Information om samtycke:  Användaren kan begära information om möjligheten att inte lämna samtycke och konsekvenserna av vägran; Det är
 • Granskning av automatiserade beslut:  Användaren kan begära granskning av beslut som fattats enbart baserat på automatiserad behandling av personuppgifter som påverkar deras intressen, inklusive beslut som syftar till att fastställa deras profil.

Ägarnas krav

För att kunna ge alla förtydliganden och möjliggöra utövande av rättigheter, i förekommande fall, måste Användaren:

 1. Identifiera dig korrekt;
 2. Meddela den rättighet du vill utöva.

Underlåtenhet att följa förfrågningar

Vi kan misslyckas med att efterkomma någon begäran om utövande av rättigheter, om tjänsten kränker vår immateriella egendom eller affärshemlighet, såväl som när det finns en laglig eller regulatorisk skyldighet eller motivering för lagring av personuppgifter.

Dessutom kan vi misslyckas med att följa begäran om vi behöver behålla personuppgifterna för att uppfylla en rättslig förpliktelse, samt för att möjliggöra vårt försvar eller tredje parts försvar i tvister av någon art.

Svar på innehavares förfrågningar

Vi åtar oss att svara på alla förfrågningar inom rimlig tid och alltid i enlighet med tillämplig lag.

15. Informationssäkerhet

säkerhet

Alla användaruppgifter kommer att lagras i enlighet med strikta säkerhets-, konfidentialitets- och integritetsstandarder.

Säkerhet och styrningsmetoder

För att skydda integriteten och skydda användarens personuppgifter har FGM Dental Group ett styrningsprogram som innehåller regler för god praxis, interna policyer och procedurer, som fastställer villkor för organisation, utbildning, utbildningsåtgärder och mekanismer för övervakning och begränsning av risker relaterade till Behandling av personuppgifter.

Tillgång, proportionalitet och relevans

Internt nås personuppgifter endast av vederbörligen auktoriserade yrkesmän, med respekt för principerna om proportionalitet, nödvändighet och relevans, utöver åtagandet om konfidentialitet, integritet och bevarande av användarens integritet, enligt villkoren i denna policy.

16. Ytterligare information

FGM Dental Group kan ändra innehållet i denna policy när som helst, beroende på syfte eller behov. I händelse av väsentliga ändringar i detta dokument kommer användarna att informeras vederbörligen.

Om någon punkt i denna policy anses otillämplig av den nationella dataskyddsmyndigheten (ANPD) eller någon annan behörig myndighet, inklusive en rättslig, kommer de övriga villkoren att förbli i full kraft och verkan.

Denna policy kommer att tolkas i enlighet med aktuell och tillämplig brasiliansk lagstiftning, på det portugisiska språket, där Joinville, Santa Catarinas jurisdiktion väljs för att lösa eventuella kontroverser som involverar detta dokument, med undantag för det specifika undantaget av personlig, territoriell eller funktionell kompetens av den tillämpliga lagstiftningen.

17. Ytterligare information

I händelse av tvivel angående bestämmelserna i denna policy, inklusive utövandet av sina rättigheter, kan användaren kontakta vår handledare, som finns tillgänglig på adresserna som beskrivs nedan, eller använda kanalen https://privacy21.cloud/ panel- företag/6675450656-central .

 • Ansvarig för behandling av personuppgifter:

Wentz Vieira Advocacia Empresarial

CNPJ: 37.299.532/0001-81    

 • Adress för korrespondens: Av. Edgar Nelson Meister, 474 – Zona Industrial Norte, Joinville – SC, CEP 89219-501.
 • Kontakta e-post: dpo@fgmdentalgroup.com

Detta dokument uppdaterades den: 2023-04-14.

18. Tillvägagångssätt

Inte tillämpbar.

19. Processflödesschema

Inte tillämpbar.

20. Rekord

Inte tillämpbar.

21. Bilagor

Inte tillämpbar.

POLPPD 0001
Revision: 00
Datum: 2023-04-14

plugins premium WordPress